MOS of Milieuzorg Op School

Wat is MOS?

Een van de grootste uitdagingen van onze samenleving is bouwen aan een duurzame toekomst voor onze planeet. Dit begint met het maken van bewuste keuzes dor ieder van ons. Milieuzorg Op School (MOS) ondersteunt scholen om samen met de leerlingen te kiezen voor duurzaam denken en doen.

Het MOS-programma biedt scholen mogelijkheden om het eigen engagement vorm te geven in samenwerking met de leerlingen, de hele schoolgemeenschap en de ruimere omgeving.


De vier uitgangspunten:

  1. MOS werkt met en voor leerlingen.
  2. MOS is teamwork.
  3. MOS leeft ook buiten de schoolpoort en werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld …
  4. MOS is een plus voor het schoolleven. Alle projecten hebben een concreet resultaat voor ogen. De beleving van MOS is even belangrijk als het leerproces dat erin vervat ligt.

Wie maakt deel uit van de MOS-werkgroep


De MOS-werkgroep bestaat uit de directie, een secretaris, één of meerdere leerkrachten per leerjaar en de kinderen van het kinderparlement.

We hebben ook één MOS-begeleider, vanuit de Vlaamse overheid, die ons bij de uitbouw van ons project ondersteunt.


Hoever staat onze school?


In december 2012 ondertekenden wij met onze school een milieubeleidsverklaring. Hierin engageerden we ons om via positieve acties verschillende milieuthema’s uit te werken en de impact van onze school op het milieu te verkleinen.


Tijdens het schooljaar 2013-2014, werd ons MOS-team dan samengesteld en werd nagegaan wat we, op onze school en in ieder leerjaar, zoal deden rond de verschillende thema’s die deel uitmaken van MOS. Energie, afval, natuur, water en mobiliteit werden op die manier onder de loep genomen. 




Nadien werd bekeken hoe we deze thema’s onder de aandacht van de kinderen konden brengen en verder konden uitbreiden.

Samen met het kinderparlement kozen we ervoor om de MOS-boom op te bouwen door op regelmatige tijdstippen één thema in de kijker te zetten. 

Op dat ogenblik kreeg onze boom blaadjes met foto’s van alle acties die we op school, voor dat thema, al deden. Ook werden de acties die extra aandacht vereisten, uitgelicht.


Ieder thema werd door een leerjaar uitgewerkt om zo alle andere klassen aan te sporen zorg te dragen voor onze directe omgeving, ons milieu.

De filmpjes hieronder laten zien hoe de thema’s door de verschillende klassen aangebracht werden.


Onze school behaalde het eerste MOS-logo in oktober 2014. 


Toekomst van MOS op onze school


We willen, dit schooljaar,  alle acties blijvend onder de aandacht brengen zodat iedereen op onze school het belang van een gezonde omgeving inziet en er zijn/haar steentje toe bijdraagt.

Terugkerende grote acties worden extra in de verf gezet zoals: de fluo-actie, wereldwaterdag, energiebesparing tijdens de wintermaanden, afvalsortering op de speelplaats en in de klas, met de fiets of te voet naar school (Strapdag), kroonkurken en plastiekdopjes verzamelen …


Het is ons streefdoel om het volledige MOS-logo voor onze school binnen de komende 5 jaar te behalen.