Zorg - leerlingvolgsysteem en MDO


1. Leerlingvolgsysteem

 

Binnen onze school werken klasleerkrachten en het zorgteam nauw samen om te helpen bij leerstofverwerking en socio-emotionele ontwikkeling.


We sporen zorgpunten tijdig op:


2 à 3 maal per jaar wordt het leerlingvolgsysteem afgenomen. We gaan dan na in hoeverre de leerstof voor spelling en wiskunde beheerst is. Ook het leesniveau wordt dan bepaald.

De leerlingen zouden op basis van wat ze leren in de klas moeten in staat zijn deze toetsen tot een goed einde te brengen. Dit zijn genormeerde objectieve toetsen, onafhankelijk van de gebruikte methodes op school.


De toetsresultaten worden geanalyseerd en omgezet in scores:

 

  • Leerlingen die scores behalen van A tot C vormen geen probleem, zij scoren van zeer goed tot voldoende.
  • Leerlingen die een D-score behalen, scoren zwakker en zitten in een risicozone.
  • Leerlingen die een E-score behalen, zitten in de gevarenzone. Aan deze leerlingen moet extra aandacht besteed worden

2. MDO


2 à 3 maal per jaar hebben we multidisciplinair overleg (MDO). Dit is een overleg met de klasleerkracht, directie, zorgcoördinator en clb-medewerker. Alle observaties, resultaten en screenings van de kinderen worden hier besproken. Tijdens dit overleg worden de nodige stappen gepland om uw kind te helpen bij zijn/haar ontwikkeling. 

Indien wij dit nodig achten, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.


U hoeft natuurlijk niet te wachten tot u uitgenodigd wordt voor een gesprek. 

Mocht u problemen ondervinden; onze deur staat altijd open voor u.